Sundance
Sundance
The Gladiator
The Gladiator
Lovelace
Lovelace
butch and outlaw
butch and outlaw
Pearl of White Mountain
Pearl of White Mountain
Nebraska
Nebraska
Fae & Colt
Fae & Colt
Hawkeye and Kevin
Hawkeye and Kevin
We Ride at Dawn!
We Ride at Dawn!
Brego Striking
Brego Striking
The Ursurper
The Ursurper
Gladiator Prancing
Gladiator Prancing
While She Roams
While She Roams
Elaine
Elaine
Oakley & Standing Bear
Oakley & Standing Bear
Fibonacci and Kevin
Fibonacci and Kevin
Band on the Run
Band on the Run
Butch Cassidy
Butch Cassidy
Finn at Dawn
Finn at Dawn
Rusty
Rusty
Brego's Band
Brego's Band
Orion 2315
Orion 2315
Fisk 9528
Fisk 9528
Shorty
Shorty
Gladiator in Winter
Gladiator in Winter
Arturo
Arturo
Verity and Trip 0985
Verity and Trip 0985